(nuotr. Fotodiena.lt/Tomo Lukšio)

(nuotr. Fotodiena.lt/Tomo Lukšio)

Ats­kir­tis tarp tur­tin­gų­jų ir varg­šų Lie­tu­vo­je re­kor­diš­kai di­dė­ja. Ka­dan­gi dau­gu­ma skai­čiuo­ja li­tus nuo al­gos iki al­gos, pi­ni­gų vos pa­kan­ka mais­tui ir mo­kes­čiams. O mais­tas vis brangs­ta. „Šiau­lių kraš­tas“ nuo 2004-ųjų fik­suo­ja mais­to pro­duk­tų kai­nas di­džiuo­siuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se. Per šį lai­ko­tar­pį po­pu­lia­riau­sių pro­duk­tų krep­še­lis nuo 63 li­tų pa­bran­go iki 109 li­tų.

Krep­še­lis vėl pa­bran­go

„Šiau­lių kraš­tas“ nuo 2004-ųjų ly­gi­na mais­to pro­duk­tų krep­še­lio, ku­rį su­da­ro grie­ti­nė, svies­tas, ka­va, cuk­rus, kruo­pos, obuo­liai, mė­sa, pie­no pro­duk­tai, kai­nas.

2004 me­tų ge­gu­žę „Šiau­lių kraš­to“ su­rink­tas krep­še­lis kai­na­vo 63, 74 Lt, 2007 – 76,56 Lt. Vė­liau krep­še­lio kai­na kas­met di­dė­da­vo apie de­šimt li­tų. 2010 me­tais rug­sė­jį jau sie­kė – 103,83 li­to.

Prieš ke­lias die­nas ap­skai­čia­vo­me, kad da­bar toks pro­duk­tų krep­še­lis kai­nuo­tų apie 109 li­tus. Dėl tiks­lu­mo pro­duk­tų krep­še­lio kai­nos ly­gi­na­mos ta­me pa­čia­me pre­ky­bos cent­re. Pa­si­ren­ka­mi tos pa­čios fir­mos mais­to pro­duk­tai.

REKLAMA

Nuo ty­ri­mo pra­džios krep­še­lis tik bran­go, nors at­ski­rų pro­duk­tų kai­nos svy­ruo­ja. Kai ku­rių pro­duk­tų, pa­vyz­džiui, kiau­ši­nių kai­nos šo­ki­nė­jo kos­mi­niais šuo­liais.

Pre­ky­bos cent­ruo­se kai­nos dau­giau­sia pa­na­šios. Jei vie­na­me pre­ky­bos cent­re ra­si­te pi­ges­nės duo­nos, ne­bū­ti­nai ten ra­si­te ir pi­ges­nės mė­sos.

Pre­ky­bos cent­rai kas­dien ren­gia įvai­rias ak­ci­jas, ku­rių me­tu įvai­rių pro­duk­tų ga­li­ma įsi­gy­ti už ma­žes­nę kai­ną. Apk­lau­sę da­lį pir­kė­jų, įsi­ti­ki­no­me, kad dau­gu­ma jų ak­ci­jo­mis nau­do­ja­si. Taip sie­kia su­tau­py­ti, ta­čiau, pir­kė­jų ver­ti­ni­mu, pre­ky­bos cent­rai „at­sii­ma“ sa­vo da­lį – pa­ste­bi­ma, kad tuo me­tu pa­brangs­ta ki­ti bū­ti­niau­si pro­duk­tai.

Abe­jo­nės

Tą die­ną, kai fik­sa­vo­me kai­nas, jau­tie­nos nu­ga­ri­nės ra­do­me tik vie­na­me pre­ky­bos cent­re iš mū­sų pa­si­rink­tų­jų. Nu­ga­ri­nės kai­na – dvi­gu­bai di­des­nė už kiau­lie­nos nu­ga­ri­nę. Pa­na­šu, kad apie jau­tie­nos nu­ga­ri­nę dau­ge­lis tik pa­sva­jo­ja. Įper­ka­mas 15,99 li­to kai­nuo­jan­tis jau­tie­nos far­šas.

Ieš­kant pi­giau­sios grie­ti­nės te­ko pa­si­kliau­ti už­ra­šais ant eti­ke­čių. Ne­si­no­rė­jo ly­gin­ti pie­no grie­ti­nės su au­ga­li­niais rie­ba­lais pra­tur­tin­tu pro­duk­tu. Štai, pie­no grie­ti­nė kai­nuo­ja be­veik 5 li­tus, ta­čiau ga­li­ma ras­ti ir ki­to­kios – už 2,5 li­to. Už­ra­šas ant in­de­lio ana­lo­giš­kas – „grie­ti­nė“. Rie­bu­mas – 30 pro­cen­tų. Ta­čiau dvi­gu­bai ma­žes­nė kai­na ke­lia abe­jo­nių, ar tai tik­rai grie­ti­nė? Par­duo­tu­vė­je juk che­mi­nio ty­ri­mo neat­lik­si.

REKLAMA

Kiek­vie­nas pre­ky­bos cent­ras tu­ri pi­ges­nių ir bran­ges­nių pro­duk­tų pa­siū­lą. Pa­vyz­džiui, „Nor­fo­je“ 800 gra­mų gri­kių mai­še­lis ga­li kai­nuo­ti 3 ir 7 li­tus. Grie­ti­nė – 2,15 ir 4,89 li­to. Pir­kė­jui pa­lie­ka­ma tei­sė iš­ban­dy­ti, ar kai­na tu­ri tie­sio­gi­nį ry­šį su ko­ky­be.

Nuo to lai­ko, kai la­bai pa­bran­go ka­va, len­ty­nos jau ne­bė­ra to­kios „ža­lios“ nuo vie­nin­te­lės ka­vos rū­šies. Žmo­nės ne­be­gai­li pa­pil­do­mo li­to ar ke­lių, no­rė­da­mi nu­si­pirk­ti dar ne­ban­dy­tos ka­vos. Ty­ri­mui ka­dai­se ka­ra­lia­vu­sią „Ja­cobs“ ka­vą pa­si­rin­ko­me tik dėl tęs­ti­nu­mo, nors ji len­ty­no­se uži­ma tiek pat vie­tos kaip ir ki­tos rū­šies ka­va.

Ko­ne kiek­vie­nais me­tais pir­kė­jams pa­tei­kia­ma „staig­me­na“ – pa­sklin­da gan­das, kad brangs kai ku­rie pro­duk­tai. Vie­nais me­tais taip nu­ti­ko su duo­na, ki­tais – su pie­no pro­duk­tais, cuk­ru­mi, gri­kiais, o šie­met – su kiau­ši­niais.

Pro­duk­tai iš tie­sų pa­brangs­ta, nes pir­kė­jai už­gu­la par­duo­tu­ves, o vė­liau vis­kas nu­rims­ta, tik kai­nos į anks­tes­nį ly­gį ne­beg­rįž­ta.

Pre­ky­bi­nin­kai po gau­saus der­liaus šie­met daug kal­bė­jo apie su­ma­žė­ju­sias dar­žo­vių kai­nas. Tik pir­kė­jų džiaugs­mas tru­ko neil­gai. Da­bar dar­žo­vių kai­nos – pa­va­sa­ri­nės, nors šiek tiek ma­žes­nės nei per­nykš­tį ba­lan­dį.

Že­mas var­to­ji­mo ly­gis

Pre­ky­bi­nin­kai ti­ki­na, kad var­to­ji­mas ir žmo­nių per­ka­mo­ji ga­lia yra ge­ro­kai su­ma­žė­ju­si nuo 2009 me­tų, kai pra­si­dė­jo sunk­me­tis.

REKLAMA

Dve­jus me­tus iš ei­lės par­da­vi­mai kri­to dėl ma­žė­jan­čios per­ka­mo­sios ga­lios. 2011 me­tais apy­var­ta pra­dė­jo aug­ti, ta­čiau ji yra nu­lem­ta inf­lia­ci­jos.

Šiais me­tais per pir­mus tris mė­ne­sius apy­var­ta teo­riš­kai au­go apie 6 pro­cen­tus, ta­čiau žmo­nės ne­per­ka dau­giau pro­duk­tų.

Da­rius Ry­liš­kis, pre­ky­bos tink­lo „Nor­fa“ at­sto­vas spau­dai, ti­ki­na, kad pa­grin­di­nių mais­to pro­duk­tų kai­nos iš­li­ko sta­bi­lios. Dėl gau­saus dar­žo­vių der­liaus šie­met jų bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti tris­kart pi­giau nei anks­tes­niais me­tais.

D. Ry­liš­kis sa­ko, kad kren­tant per­ka­ma­jai ga­liai, pir­kė­jas rink­sis pi­ges­nį pro­duk­tą, o au­gant – pe­rei­na­ma prie bran­ges­nių pro­duk­tų.

Li­na Mui­žie­nė, pre­ky­bos tink­lo „Ma­xi­ma“ Įvaiz­džio ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė, sa­kė, kad švie­žios mė­sos bei įvai­rių mė­sos ga­mi­nių par­da­vi­mai yra ūg­te­lė­ję 3–6 pro­cen­tais, ly­gi­nant su praė­ju­siais me­tais.

Per me­tus žu­vis pa­bran­go 10 pro­cen­tų, ka­va – 6, šo­ko­la­das – 10, pie­nas ir jo pro­duk­tai – 8 pro­cen­tais. Švie­žios mė­sos, duo­nos, alie­jaus kai­nos iš­li­ko­pa­na­šios. Mil­tų kai­nos per me­tus su­ma­žė­ju­sios 9 pro­cen­tais.

„Že­mas var­to­ji­mo ly­gis yra vie­na di­džiau­sių pro­ble­mų nuo pat kri­zės pra­džios. To­dėl dau­giau­sia jė­gų ir re­sur­sų yra nu­krei­pia­ma bū­tent var­to­ji­mui ska­tin­ti“, – pri­pa­ži­no L. Mui­žie­nė.

Ats­kir­tis tik pa­di­dė­jo

Ro­mas La­zut­ka, Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius ir so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras, pri­me­na, kad per­nai bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP) išau­go 11 pro­cen­tų, o al­gos – tik 2,7 pro­cen­to.

REKLAMA

„Jei su­su­muo­tu­me vis­ką – per­ka­mo­ji ga­lia tik su­ma­žė­jo, nors eko­no­mi­ka au­go. Vi­sas fi­nan­si­nis prieau­gis ati­te­ko sa­vi­nin­kams ir di­rek­to­riams. So­cia­li­nė at­skir­tis tarp tur­tin­gų­jų ir varg­šų dar pa­di­dė­jo“, – kons­ta­ta­vo pro­fe­so­rius.

So­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras at­krei­pė dė­me­sį į ty­ri­mą, ku­ris yra at­lie­ka­mas dau­ge­ly­je ša­lių: ly­gi­na­mos 20 pro­cen­tų aukš­čiau­sias ir 20 pro­cen­tų že­miau­sias pa­ja­mas tu­rin­tys vi­suo­me­nės at­sto­vai.

Anot ty­ri­mo „Grie­ti­nė­lė“ už eko­no­mi­nia­me dug­ne esan­čius gau­na 7,1 kar­to di­des­nes pa­ja­mas. Ne­ly­gy­bės at­žvil­giu esa­me ly­de­riai Eu­ro­po­je. Dau­ge­ly­je Eu­ro­pos vals­ty­bių šis ro­dik­lis sie­kia 4–5 kar­tus.

„Blo­giau­sia, kad mū­sų ša­ly­je kal­bos apie ly­gy­bę pri­me­na so­viet­me­tį. At­seit, ne­pa­do­ru skai­čiuo­ti sve­ti­mus pi­ni­gus. Ne­va iš vie­nų atims ir duos ki­tiems. Da­ro­me iš ly­gy­bės ka­ri­ka­tū­rą“, – ma­no R. La­zut­ka.

Prie pa­juo­kos iš ly­gy­bės R. La­zut­ka pri­ski­ria ir vi­suo­ti­nį kal­tės jaus­mą: „Žmo­nėms die­gia­ma – pa­ts kal­tas, kad esi ne­vy­kė­lis. Juk vi­si ne­va ga­li dirb­ti ir tu­rė­ti ma­ši­nas. Už­sie­nie­čiai ste­bi­si, ko­dėl mes nei­na­me į gat­ves? Žmo­nės strei­kuo­ja ra­cio­na­liai – ty­li ar­ba emig­ruo­ja“.

Įs­lap­tin­tas mo­no­po­lis

Pro­fe­so­riaus nuo­mo­ne, žo­dį „mo­no­po­lis“ rei­kia pra­dė­ti aiš­kin­ti šiek tiek ki­taip. Nes­var­bu, kad žmo­nės tu­ri ga­li­my­bę pirk­ti pro­duk­tus skir­tin­guo­se pre­ky­bos cent­ruo­se, ta­čiau pa­pras­tai vis­ką per­ka vie­na­me.

REKLAMA

„Tik są­ly­gi­nis pa­sa­ky­mas, kad pre­ky­bi­nin­kai – ne mo­no­po­lis­tai. Jei ga­min­to­jai ir par­da­vė­jai pa­di­din­tų dar­buo­to­jams al­gas, vi­suo­ti­nis bran­gi­mas ne­bū­tų toks skaus­min­gas“, – tvir­ti­na R. La­zut­ka.

Ofi­cia­li sta­tis­ti­ka ro­do, kad per 70 pro­cen­tų vi­sų mū­sų kai­nų jau to­kios pat, kaip ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se. Šiek tiek pi­giau pas mus kai­nuo­ja pa­slau­gos, nes pi­ges­nė dar­bo jė­ga.

„Di­rek­to­riai ir sa­vi­nin­kai mąs­to taip – žmo­nės nie­kur ne­si­dės, vis tiek at­si­ras kas dirbs, – sa­ko R. La­zut­ka, ta­ria­mą vers­li­nin­kų kon­ku­ren­ci­ją pa­va­din­da­mas „di­rek­to­rių mo­no­po­liu“. – Ar tik­rai neat­si­ras­tų ge­rų di­rek­to­rių ne už 20, o už 10 tūks­tan­čių li­tų al­gą? Su­tau­py­tas lė­šas pa­skirs­ty­tų dar­buo­to­jams, ku­rie da­bar pri­vers­ti dirb­ti už mi­ni­ma­lią al­gą.“

Paš­ne­ko­vas ak­cen­tuo­ja, kad nie­kur ci­vi­li­zuo­to­je ša­ly­je spe­cia­lis­tas ne­dir­ba už mi­ni­mu­mą. Jį gau­na pa­gal­bi­nius dar­bus at­lie­kan­tys as­me­nys. Spe­cia­lis­tai – dvi­gu­bai dau­giau. O va­do­vai – dvi­gu­bai dau­giau nei spe­cia­lis­tai. Pas mus va­do­vai už­dir­ba de­šim­tis kar­tų dau­giau, nei pa­val­di­niai.

„Nau­jie­ji mo­no­po­lis­tai gi­na­si – ne­va ba­dau­jan­čių žmo­nių nė­ra. Au­to­mo­bi­liai va­ži­nė­ja. Ta­čiau žmo­nės gy­ve­na ant ri­bos. Pak­laus­ki­te bet ku­rios vi­du­ti­nės šei­mos, kas bū­tų, jei ne­ti­kė­tai su­ges­tų šal­dy­tu­vas, – siū­lė pro­fe­so­rius. – Vi­si su­si­dur­tų su ne­ma­žais fi­nan­si­niais sun­ku­mais.

Kai­muo­se žmo­nės gy­ve­na taip pat, kaip prieš 30 me­tų. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad vi­sos pa­ja­mos ir su­nau­do­ja­mos mais­tui, dra­bu­žiams ir ben­zi­nui“.

Alvydas JANUŠEVIČIUS

stasys
2012-04-19 07:36:28
Pradžioje nenorėjau sutikti su profesoriumi, nes atlyginimų didžių skirtumai rodo ne socialinės lygybės požimį, o demokratijos lygį toję valstybėje,..pasiremiant tokia logika tą galima butu pritaikyti ir Afrikos šalis ..kur ta atskirtis bus dar didesnė,.. nors jei jau viską vertinti bendrai gautusi kaip liaudis sako,.. sviestu košės nepagadinsi, antra bet esmė vizgi butu ta pati dėl kryzės padarinių ir tolesnės neaiškios perspektyvos įmonės labiau linkusios kaupti lėšas (lašinukus) nei kelti atlyginimus ..taip kaip jų beatodairiškas kėlimas jau parodė 2008 problemas ..kai putėsi ne tik
rinka bet ir atlygiai ..manau nereiktu visko vertinti taip neigiamai..atlyginimai kils,.. tik jų kilimas jau nebus toks chaotiškas ir neprognozuojamas ..to turėtu siekti ir valstybė.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
patarejas 2012-05-01 10:26:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kas kokie centai skajcuoja tokiu ir atliginimu nera nebent invalidai 3 grupes kuri dirbti nenori,,,,,,,gyditojai gauna virs 3000 lt ,ka truksta progyvenimuj vairotojai 5000 lt ,,,,mokytojai 2500 lt auklitojai 1890 lt,,,,,,,kam truksta ,,,,,man atrodo alga korespondentu 350 lt per menesio todel je visadfa visko mato juoda spalva o jai alga maza visada galima pakejsti darba   ATSAKYTI
Kamus 2012-04-25 00:12:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Jeigu jūs konkuruojate su kiniečiais - darbuotojus smaugsite, jei kuriate technologijas ir Pridėtinę Vertę, savininko alga bus mažesnė už jo darbuotojų (iki IPO).   ATSAKYTI
Zmogau, 2012-04-20 12:13:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
su tokiu "intelektu" tu ne zmogus!Tu "human body" eksponatas!!!: )Ar ne UAB "MESLITA" vadovauji?
O pinigai "tamsuoliams" reikalingi tam,kad viena diena NEPASIIMTU PATYS.Paprastai tokius dalykus lydi istampytos zarnos,isniekintos seimos moterys,sunaikintas turtas...   ATSAKYTI
dzumis 2012-04-19 21:55:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Šiais laikais turėti verslą, kuriame nereikėtų smaugti darbuotojų - sudėtinga. Sakau, nes žinau. Man pinigai - tik įrankis, dėl jo negalėčiau apiplėšinėti darbuotojų, tai viena iš priežasčių, dėl ko pasirinkau stabdyti savo verslą, gi yra verslininkų, kuriems pinigai - vienintelė vertybė. Jie iš tikrųjų turi pinigų, versdami darbuotojus dirbti 60-70 val per savaitę už minimumą ir dar plauti smegenis, kad pagal normatyvus ir to neuždirbai, tai matai, kokie mes geri - pridedam, kad tą minimumą gautum... Ir nereikia čia dundukuotis - ne visi gi ir neįgalių vietose automobilius stato, ne visi gi gali būti tokie pažengę...   ATSAKYTI
lina 2012-04-19 15:40:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
na tie kurie valgyt vos iperka tikrai su masinom nevazineja   ATSAKYTI
Malonu, 2012-04-19 13:57:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kad bent prisistatai!: )Tik va maisai organa su pirstu...Ne prizas uz drasa,o vis dar nekariama uz VOGIMA is darbuotoju ir valstybes!Tikiuosi - nebeilgai.

O del verslo kurimo,tai ne visi gi gime VOGTI,ne visus auklejo ISSIGIMELIAIS,ne visiems sazine leidzia marinti badu pavaldinius del savo pinigines!   ATSAKYTI
HH 2012-04-19 13:31:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ne,nu čia tai topas-matosi,kad vienas iš tų ubagų :)   ATSAKYTI
Runkelis 2012-04-19 12:20:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kažin, kaip Tamsta patarsi "išsirinkti"? Mūsų Lietuvėlėje šiuo metu yra tik viena - "Lovio partija" ir visai nesvarbu - kuri frakcija turi daugumą...   ATSAKYTI
dundukams 2012-04-19 08:54:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
visur ir visada taip ir bus, uz drasa, rizika, pastangas - prizas, skirtumas tik kuris darbdavys kokio charakterio ir kokia dali pelno skiria samdiniams.
nesugebat susikurti verslo - grauzkit sausa duona, vandeniu uzgerdami arba ieskokites dosnesnio darbdavio.   ATSAKYTI
"Už Lietuvą Lietuvoje" 2012-04-19 08:48:54
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Mokėkite išsirinkti tuos, kurie jums atstovautų. O dabar šaudote iš patrankų į žvirblius. Yra ką rinktis, bet nesakysiu. Patys ieškokit. Kas ieško - tas randa   ATSAKYTI
tadas 2012-04-19 08:27:29
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
buozes stengiasi kuo daugiau issunkti is darbuotoju   ATSAKYTI
as 2012-04-19 08:21:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
V.I.Leninas ,,Ką daryti"   ATSAKYTI
puskinas 2012-04-19 08:18:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
man tai normalu..daugelis "rabatiagu" yra intelekto ubagai. jiems net kruopu per daug. kam pinigai zmonems be isilavinimo, intelekto ir fantaziju? duodi pluta ir tegu plaukia pasroviui..daugelis ju ne uzpakalio nepajudino ir nepajudins, kad savo proteli palavinti.   ATSAKYTI
stasys 2012-04-19 07:36:28
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pradžioje nenorėjau sutikti su profesoriumi, nes atlyginimų didžių skirtumai rodo ne socialinės lygybės požimį, o demokratijos lygį toję valstybėje,..pasiremiant tokia logika tą galima butu pritaikyti ir Afrikos šalis ..kur ta atskirtis bus dar didesnė,.. nors jei jau viską vertinti bendrai gautusi kaip liaudis sako,.. sviestu košės nepagadinsi, antra bet esmė vizgi butu ta pati dėl kryzės padarinių ir tolesnės neaiškios perspektyvos įmonės labiau linkusios kaupti lėšas (lašinukus) nei kelti atlyginimus ..taip kaip jų beatodairiškas kėlimas jau parodė 2008 problemas ..kai putėsi ne tik
rinka bet ir atlygiai ..manau nereiktu visko vertinti taip neigiamai..atlyginimai kils,.. tik jų kilimas jau nebus toks chaotiškas ir neprognozuojamas ..to turėtu siekti ir valstybė.   ATSAKYTI

Top Video

Policininką nužudžiusio vyro žmona: jis sirgo depresija, bet daug metų nesigydė
DABAR RODOMA
Policininką nužudžiusio vyro žmona: jis sirgo depresija, bet daug metų nesigydė
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Narkevičius – vėl įvykių sūkuryje: Trakų rajone sustabdytas keliuko remontas kelia daug klausimų
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Skaičiai gąsdina: per karantiną 11400 į septintą dešimtį įkopusių asmenų neteko darbo
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Žada masinį tyrimą dėl Covid-19: aiškinsis, kokį imunitetą sugebėjome įgyti
DABAR RODOMA
Farai. Klaipėdoje BMW lėkė tarsi viesulas: taranavo automobilį ir išrovė medį
DABAR RODOMA
„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Nausėda gimtadienį sutiko Nidoje, keturių žvaigždučių viešbutyje
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Lietuvoje savaitgalį – susirgimų koronavirusu šuolis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Egzaminai prasidės birželio 22 d.: aiškėja tvarka, kaip jie vyks
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Koronaviruso židiniai plečiasi globos namuose: sergančiųjų daugėja Antaviliuose, Širvintose
REKLAMA
Neringos valdžia planuoja atnaujinti skrydžius į Kuršių neriją (nuotr. stop kadras)
Neringos valdžia planuoja jau šio birželio pradžioje atnaujinti skrydžius į Kuršių neriją. Aerodromas čia yra ir toks susisiekimas prieš kelerius metus vyko, tačiau dėl ...
Kelionės po Latviją ir Estiją akimirkos (nuotr. Danieliaus Šemetulskio) (nuotr. asmeninio albumo („Facebook“)
„Pirmoji kelionė po to, kai suvaržymai šiek tiek atsipalaidavo! Kadangi toli keliauti neleidžia, tad kelionių abstinenciją malšinome tuo, kas yra visai šalia. O šalia juk yra ...
Koronavirusas (nuotr. Scanpix)
Šeštadienį Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) paskelbė birželio 6 d. duomenis. Anot jų, per pastarąją parą Lietuvoje buvo užfiksuota 11 naujų ...
Po skaudžių nelaimių virtinės Kauno krantinėje – valdžia susigriebė statyti atitvarus (nuotr. stop kadras)
Kaune pasipylė skaudžios nelaimės krantinėje, į Nemuną krenta dviratininkai, neišvengta ir tragedijų. Žuvo vyras. Miesto valdžia  pagaliau susigriebė, kad metas ten vėl ...
Padavėja (nuotr. 123rf.com)
Prasidėjusi kalendorinė vasarą, į pabaigą artėjantys mokslo metai daugelį nepilnamečių priverčia susimąstyti, ką jie galėtų prasmingo nuveikti, kad ir laikas praeitų smagiai, ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų