Piketuojantys medikai prie Seimo (nuotr. Elta)

Piketuojantys medikai prie Seimo (nuotr. Elta)

Šiau­lių, Kel­mės, Pak­ruo­jo ra­jo­nų li­go­niams nuo va­sa­rio pra­džios at­si­lie­pia jau ne vie­tos, o Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties dis­pe­če­riai. Ka­dan­gi po per­tvar­kų ma­žė­ja bu­din­čių me­di­kų bri­ga­dų, ne­ri­mau­ja­ma, kad grei­to­ji pa­gal­ba ga­li at­vyk­ti lė­tai.

Me­di­kai – vie­to­je, in­for­ma­ci­ja – iš Šiau­lių

Me­di­ci­nos įstai­gos įgy­ven­di­na svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­si­ra­šy­tą įsa­ky­mą cent­ra­li­zuo­ti 56 vei­ku­sias grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) dis­pe­če­ri­nes – pa­gal pla­ną šie­met jų tu­rė­tų lik­ti tik de­šimt di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se.

Apsk­ri­ties ra­jo­nuo­se vei­ku­sios še­šios GMP bus su­jung­tos į vie­ną Šiau­lių mies­te.

Nuo va­sa­rio 1 die­nos Šiau­lių GMP sto­ties dis­pe­če­ri­nė jau iš­klau­so Kel­mės, Pak­ruo­jo ir Šiau­lių ra­jo­nų gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mus ir per­duo­da juos šių ra­jo­nų gy­dy­mo įstai­go­se dir­ban­čioms bri­ga­doms, ku­rios su­tei­kia sku­bią­ją pa­gal­bą.

REKLAMA

Šiau­lių GMP sto­ties vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos Eu­ge­ni­jos Ku­kai­tie­nės tei­gi­mu, ren­gian­tis su­jung­ti dis­pe­če­ri­nes, in­ves­tuo­ta į ry­šio prie­mo­nes – na­vi­ga­ci­nes sis­te­mas, mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. Jo­mis ra­jo­nų me­di­kų bri­ga­dos iš Šiau­lių dis­pe­če­ri­nės gau­na in­for­ma­ci­ją: kur, ko­kia ir ko­kio mas­to pa­gal­ba yra rei­ka­lin­ga.

Vi­suo­se grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liuo­se šiuo me­tu vei­kia pa­ly­do­vi­nis ry­šys, to­dėl dis­pe­če­rės ma­to, kur yra grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis, ku­ris eki­pa­žas – ar­čiau­siai iš­kvie­ti­mo vie­tos ir per kiek lai­ko pa­sieks li­go­nį.

Te­le­fo­nų nu­me­riai ne­si­kei­tė

Šiau­lių mies­to GMP sto­ties pa­tal­po­se įsi­kū­ru­si dis­pe­če­ri­nė nuo va­sa­rio 1 die­nos yra da­li­ja­ma per­pus: vie­na li­ni­ja prii­mi­nė­ja­mi skam­bu­čiai iš Šiau­lių mies­to, o ki­ta – iš Kel­mės, Pak­ruo­jo ir Šiau­lių ra­jo­nų. Tre­čią li­ni­ją Šiau­liuo­se ke­ti­na­ma įjung­ti va­sa­rą cent­ra­li­za­vus Rad­vi­liš­kio, Ak­me­nės bei Jo­niš­kio GMP dis­pe­če­ri­nes.

E. Ku­kai­tie­nė sa­ko, kad tau­po­mos lė­šos, nes vie­no ra­jo­no grei­to­sios dis­pe­če­rė per pa­rą su­lauk­da­vo nuo 8 iki 20-ies pa­gal­bos pra­šan­čių skam­bu­čių. Tuo tar­pu vie­na Šiau­lių mies­te dir­ban­ti dis­pe­če­rė – vi­du­ti­niš­kai 120-ies.

„Cent­ra­li­za­vus dis­pe­če­ri­nes, nuo ra­jo­nų sku­bio­sios me­di­ci­nos pa­slau­gos tik­rai ne­nu­tols: pa­gal­bą ir to­liau teiks vie­to­se esan­čios bri­ga­dos“, – už­tik­ri­no vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja.

REKLAMA

Anot jos, ra­jo­nų gy­ven­to­jams ne­si­kei­čia ir įpras­ti GMP te­le­fo­nų nu­me­riai, ku­rie į Šiau­lius pe­rad­re­suo­ja­mi au­to­ma­tiš­kai.

Pa­gal­bos po­rei­kis ne­ma­žė­ja

Vis dėl­to įtam­pos ra­jo­nų grei­to­sio­se esa­ma. Nuo šiol GMP bri­ga­dų skai­čių nu­spręs­ta re­gu­liuo­ti at­si­žvel­giant į gy­ven­to­jų skai­čių: 18 tūks­tan­čių mies­to gy­ven­to­jų ir 16 tūks­tan­čių gy­ve­nan­čių­jų kai­me ap­tar­naus vie­na bri­ga­da.

Va­do­vau­jan­tis to­kiu skai­čia­vi­mu, grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kų skai­čių tek­tų ma­žin­ti vi­suo­se ap­skri­ties ra­jo­nuo­se – iš tri­jų bri­ga­dų daug kur liks tik dvi.

Ar bus lai­ku spė­ja­ma pas li­go­nius?

Pak­ruo­jo ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Va­len­ti­nas Mi­siū­nas kol kas ne­tu­ri in­for­ma­ci­jos apie ma­ži­na­mą GMP fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau be­veik nea­be­jo­ja nuo­sto­liais gy­ven­to­jams.

„Fi­nan­sa­vi­mo, o tuo pa­čiu ir bri­ga­dų ma­ži­ni­mas grin­džia­mas tuo, jog ma­žė­ja gy­ven­to­jų, – sa­kė V. Mi­siū­nas. – Iš pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad, ma­žė­jant gy­ven­to­jų, pa­gal­bos po­rei­kis ne­ma­žė­ja, nes iš­vyks­ta daž­niau­siai jau­ni ir svei­ki žmo­nės, o li­ku­sie­ji sens­ta“.

Me­di­kas la­biau­siai ne­ri­mau­ja dėl tų li­go­nių, ku­rie gy­ve­na ato­kes­niuo­se Pak­ruo­jo ra­jo­no kai­muo­se ir vien­kie­miuo­se.

„Ra­jo­ne pa­nai­ki­nus chi­rur­gi­jos, rea­ni­ma­ci­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­rius, Pak­ruo­jo grei­to­sios me­di­kams ne­re­tai net po ke­lis kar­tus per die­ną ten­ka va­žiuo­ti į Šiau­lius, – pa­sa­ko­jo V. Mi­siū­nas. – Ne­ra­mu, kad kaž­ku­riuo mo­men­tu ra­jo­no gy­ven­to­jai ga­li lik­ti be grei­to­sios pa­gal­bos.“

REKLAMA

Vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo ap­skai­čia­vi­mu, GMP bri­ga­dų skai­čius Pak­ruo­jo ra­jo­ne tu­rė­tų ma­žė­ti nuo tri­jų iki dvie­jų. Pak­ruo­jo GMP per me­tus vi­du­ti­niš­kai su­lau­kia pen­kių tūks­tan­čių iš­kvie­ti­mų.

Ža­da­ma bend­ra­dar­biau­ti

Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vy­riau­sia­jam gy­dy­to­jui Aloy­zui Rap­še­vi­čiui re­for­ma taip pat ke­lia ne­ri­mą. Guo­džia tik tai, kad, esant ekst­re­ma­liai si­tua­ci­jai, į pa­gal­bą gal­būt at­va­žiuo­tų Šiau­lių GMP bri­ga­da.

Anot gy­dy­to­jo, iki su­ma­ži­ni­mo Kur­šė­nuo­se di­džią­ją sa­vai­tės da­lį dirb­da­vo trys bri­ga­dos ir tik ke­lias die­nas – dvi. Da­bar – at­virkš­čiai.

„Anks­čiau pa­gal­bą ga­lė­da­vo­me teik­ti ir vie­to­je, o da­bar abi bri­ga­dos ga­li bū­ti iš­vy­ku­sios ir du­rys bus už­ra­kin­tos“, – sa­kė A. Rap­še­vi­čius.

Kel­mės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rius Vik­tor Il­jins­kij ti­ki­si, kad prie Kel­mės po­lik­li­ni­kos vei­kian­čio GMP sky­riu­je pa­vyks iš­lai­ky­ti to­kį pa­tį bri­ga­dų skai­čių, koks bu­vo iki re­for­mos: nak­ti­mis – dvi, o die­no­mis – trys bri­ga­dos.

Šiau­lių GMP sto­ties vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja E. Ku­kai­tie­nė sa­ko, kad bu­vo pa­si­ra­šy­tas GMP sto­čių bei sky­rių tar­pu­sa­vio bend­ra­dar­bia­vi­mo su­si­ta­ri­mas.

„Pa­vyz­džiui, jei Pak­ruo­jy­je die­ną bu­di dvi bri­ga­dos ir dis­pe­če­rė ma­to, kad konk­re­čiu lai­ku abi yra užim­tos, ta­da bus siun­čia­ma ar­ba Šiau­lių, ar­ba Rad­vi­liš­kio, ar­ba ki­ta ar­čiau­siai li­go­nio esan­ti bri­ga­da“, – aiš­ki­no me­di­kė.

REKLAMA

Pi­ni­gai – pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių

Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos di­rek­to­riaus Re­mi­gi­jaus Ma­žei­kos tei­gi­mu, dėl GMP bri­ga­dų skai­čiaus ra­jo­nuo­se ap­si­spren­džia pa­tys vie­tos gy­dy­mo įstai­gų va­do­vai.

„Jei ma­to, kad bri­ga­dų yra per ma­žai, jie ga­li for­muo­ti dau­giau. Ne­pai­sant to, kiek bri­ga­dų, pi­ni­gai jas iš­lai­ky­ti iš Li­go­nių ka­sos vis tiek bus ski­ria­mi pa­gal sta­tis­ti­nį konk­re­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų skai­čių“, – in­for­ma­vo R. Ma­žei­ka.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad, su­jun­gus ra­jo­nų dis­pe­če­ri­nes, gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bė tik pa­ge­rės, nes GMP bus kont­ro­liuo­ja­ma ir vie­tos įstai­gų ad­mi­nist­ra­to­rių, ir Šiau­lių sto­ties dis­pe­če­rių, ku­rie, esant ekst­re­ma­lioms si­tua­ci­joms, pa­siųs grei­tą­ją kad ir iš ki­to ra­jo­no.

E. Karklelienė

taigi
2012-02-27 10:06:57
Regioniniai dispečeriniai centrai-žingsnis optimizuojant sąnaudas.Nesuprantu,kodėl autorius pradeda ripuoti dėl centralizacijos.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
a 2012-02-27 15:41:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kiek jau metu reformos ir pertvarkos ir vis blogiau ir blogiau...    ATSAKYTI
taigi 2012-02-27 10:06:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Regioniniai dispečeriniai centrai-žingsnis optimizuojant sąnaudas.Nesuprantu,kodėl autorius pradeda ripuoti dėl centralizacijos.   ATSAKYTI

Top Video

Tiesioginio eterio įrašas atskleidė vagystę: kuriozas tapo sensacija
DABAR RODOMA
Tiesioginio eterio įrašas atskleidė vagystę: kuriozas tapo sensacija
DABAR RODOMA
Dėl gyvūno pikantiško poelgio modeliui teko raudonuoti
DABAR RODOMA
Moteris palikusi atvirus automobilio langus labai greitai to pasigailėjo
DABAR RODOMA
Darbuotojai užfiksavo poros akimirką restorane: visi internautai ėmė jų ieškoti
DABAR RODOMA
Pamačius šalia važiavusį automobilį išsitraukė kamerą: to dar nebuvo regėję
DABAR RODOMA
Keistos išvaizdos žuvis sukėlė sąmyšį: atrodo, kaip su žmogaus veidu
DABAR RODOMA
Venckienės palaikymo mitingo dalyvė: aš buvau pas Neringą kameroje
DABAR RODOMA
Šokiruojantis įrašas: policija elektra kratė vyrą, kurio rankose – vienerių metų vaikas
DABAR RODOMA
Vyras renka žmonių nagus: nepatikėsite, kam juos naudoja
DABAR RODOMA
Šuo tapo sensacija – šeimininkui moka pasakyti žodžiais, ko nori
REKLAMA
Gydūnas Rimantas Petravičius (nuotr. stop kadras)
Bręsta dar vienas „MeToo" arba seksualinio priekabiavimo skandalas. Prabyla vis daugiau stebuklingą gydūno prisilietimą patyrusių moterų ir merginų  – kai kurios ...
Troleibusas (nuotr. stop kadras)
Vilniaus troleibusuose ir autobusuose be bilietėlio važiuojančius „zuikius” keičia „vorai“. Tokie keleiviai ne sėdi transporto priemonės viduje, o rizikuoja savo ir kitų ...
Kedžiai (nuotr. stop kadras)
Kauno tardymo izoliatoriuje laikomą Neringą Venckienę aplankė septynerius metus gyvai jos nematę tėvai – Vytautas ir Laimutė Kedžiai. Beveik tris valandas trukusio pokalbio ...
Sujudimas sostinėje – rado didelę bombą, įvestas planas „Skydas“
Dėl Vilniaus Žvėryno rajone ketvirtadienį rastos aviacinės bombos neutralizavimo darbų aplinkinėse gatvėse uždaromas esimas, patvirtino Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono ...
Teisiami už katino nužudymą (nuotr. stop kadras)
Katiną užmušęs vilnietis ir jam lazdą – nužudymo įrankį – padavęs kaimynas stojo prieš teismą. Posėdyje kaltinamieji atsiprašinėjo keturkojo šeimininkų, klaupėsi ant kelių, ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų