Kas­dien ma­ty­da­mi daug ne­vil­ties, net mir­tį, me­di­kai sa­ko jaut­riai iš­gy­ve­nan­tys dar­be pa­tir­tas emo­ci­jas (nuotr. Šiaulių kraštas)

Kas­dien ma­ty­da­mi daug ne­vil­ties, net mir­tį, me­di­kai sa­ko jaut­riai iš­gy­ve­nan­tys dar­be pa­tir­tas emo­ci­jas (nuotr. Šiaulių kraštas)

Re­gi­nos ir jos vy­ro Vy­tau­to san­ty­kiai už­si­mez­gė pir­ma­me me­di­ci­nos stu­di­jų kur­se ir tę­sia­si jau 37 me­tus. Me­di­kų šei­ma at­vi­rai pa­sa­ko­ja apie tai, ką jiems ten­ka iš­gy­ven­ti dir­bant li­go­ni­nė­je, su ko­kiais ste­reo­ti­pais su­si­du­ria me­di­kų šei­mos ir kur sly­pi mir­ties tra­giz­mas.

Sun­kios akis­ta­tos

Re­gi­na užau­go Šiau­liuo­se. Įs­to­ju­si į Kau­no me­di­ci­nos ins­ti­tu­tą su­ti­ko sa­vo gy­ve­ni­mo vy­rą vien­me­tį Vy­tau­tą. Bai­gę moks­lus jau­nuo­liai per­si­kraus­tė gy­ven­ti ir dirb­ti į pa­jū­rį.

Vy­tau­tas jau tris­de­šimt me­tų dir­ba pa­to­lo­gu-ana­to­mu. Jo mi­si­ja yra at­li­kus skro­di­mą nu­sta­ty­ti žmo­gaus mir­ties prie­žas­tį, žmo­na Re­gi­na – ly­giai tiek pat me­tų, to­je pa­čio­je gy­dy­mo įstai­go­je rū­pi­na­si ma­žai­siais pa­cien­tais. Ji yra vai­kų gy­dy­to­ja.

Vy­tau­tas ma­no, kad net po il­gų dar­bo me­tų neį­ma­no­ma at­si­kra­ty­ti vi­di­nės įtam­pos, ku­rią su­ke­lia li­go­ni­nės ap­lin­ka.

Be­ga­li­nis sku­bė­ji­mas ir nuo­la­ti­nė akis­ta­ta su mir­ti­mi įspau­džia skaus­min­gą ženk­lą są­mo­nė­je. Sun­kiau­sias iš­ban­dy­mas yra grį­žus į šei­mos na­mus, šal­tas li­go­ni­nes sie­nas ir pa­tir­tus iš­gy­ve­ni­mus pa­lik­ti už du­rų slenks­čio. Vy­tau­to ma­ny­mu, at­si­ri­bo­ti ne vi­sa­da pa­vyks­ta ir šla­ke­lis su­mi­ši­mo tru­pu­tį pri­ge­si­na šei­mos ži­di­nį.

REKLAMA

„Li­go­ni­nė­je kar­tu su sa­ni­ta­ru mi­ni­ma­liai pra­lei­džia­me bent de­vy­nias va­lan­das. Kas­dien, tie­sio­gi­ne tų žo­džių pra­sme, ten­ka pirš­tų ga­liu­kais pri­si­lies­ti prie mir­ties. Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ko ne­be­da­rau, yra tai, kad nu­sto­jau plau­ti ran­kas dvi­de­šimt kar­tų per die­ną, taip tar­si ma­ny­da­mas, kad ga­liu nu­si­plau­ti nei­gia­mas emo­ci­jas, ku­rias iš dar­bo par­ne­šu na­mo“.

Bal­tas me­di­ko cha­la­tas, bet ne gy­ve­ni­mas

„Abu il­si­mės tik sek­ma­die­niais. Kaip ir vi­si žmo­nės grįž­ta­me pa­var­gę, suir­zę, ap­sun­kę nuo pa­tir­tų emo­ci­jų, ta­čiau lai­ko­mės sa­vo su­si­ta­ri­mo: jei ne­tu­ri pa­sa­ky­ti apie dar­bą nie­ko ge­ro, ne­sa­kyk. Jei ne­tu­ri­me no­ro pa­sa­ky­ti vie­nas ki­tam kaž­ko gra­žaus ir pa­guo­džiamo – ge­riau ty­lė­ki­me“, – sa­kė Re­gi­na.

„Bū­na, pra­ran­da­me kal­bos do­va­ną ke­le­tui die­nų, ta­čiau esa­me už­tik­rin­ti, kad neį­žei­si­me vie­nas ki­to, ne­ro­dy­sime sa­vo prin­ci­pų ir ne­verkš­len­si­me vie­nas ki­tam ant pe­ties, vien to­dėl, kad abu ma­to­me dau­gy­bę ken­čian­čių žmo­nių“, – ant­ri­no žmo­nai Vy­tau­tas.

Po­ra ma­no, jog vai­din­ti, kad jų gy­ve­ni­mas yra toks pa­ts švie­sus kaip gy­dy­to­jo cha­la­tas, yra ab­sur­das.

„Esa­me žmo­nės, to­dėl na­tū­ra­lu, kad mus val­do emo­ci­jos, ta­čiau rei­kia tvar­dy­tis, nes ki­taip pa­tys sau iš­si­ka­si­me duo­bę. Svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad iš šim­to pro­cen­tų pro­ble­mų, aš­tuo­nias­de­šimt pro­cen­tų yra net ne pro­ble­mos, o li­ku­sie­ji dvi­de­šimt pro­cen­tų – tos bė­dos, ku­rios iš­si­spren­džia pa­čios“, – da­li­jo­si pa­tir­ti­mi me­di­kai.

REKLAMA

Ga­jūs ste­reo­ti­pai

Vy­tau­tas ir Re­gi­na nu­ken­čia nuo apie me­di­kų šei­mas su­kur­tų ste­reo­ti­pų. Bai­gus stu­di­jas ir lau­kiant pir­ma­gi­mio po­rai te­ko ne kar­tą gir­dė­ti užuo­jau­tą dar ne­gi­mu­siam vai­kui: varg­še­lis, tu­rės neu­ro­tiš­kus per­fek­cio­nis­tus tė­vus, ku­rie tik ap­sun­kins vai­kys­tę.

„Kai­my­nai, bro­liai ir se­se­rys, ku­rie ne­su­vo­kia mū­sų dar­bo spe­ci­fi­kos, daž­nai juok­da­vo­si iš to, kad mū­sų vai­kas per­si­rgs vi­so pa­sau­lio li­go­mis“,– pri­si­mi­nė Vy­tau­tas.

Re­gi­na pa­sa­ko­ja, kad gi­mus sū­nui bu­vo be ga­lo sun­ku: „Įgi­ję spe­cia­li­za­ci­jas mes dir­bo­me be pro­to daug, ne­bu­vo lai­ko sė­dė­ti die­ną nak­tį prie sū­naus ieš­kant ne­ga­la­vi­mų ir ku­riant nau­jas li­gas“.

„Pas mo­čiu­tes ne­ve­ši – abi ser­ga, bro­liai ir se­se­rys iš­lė­kę į už­sie­nį, o pa­tys pra­dė­jo­me dirb­ti nau­jo­je vie­to­je, pir­kom būs­tą, pi­ni­gų auk­lei ne­tu­rė­jo­me“, – pa­sa­ko­ja me­di­kė.

„Kar­tais net ne­ži­no­jo­me, ku­riam iš mū­sų ge­riau kar­tu ves­tis sū­nų. Ma­no ka­bi­ne­tas pil­nas iš per­dė­to rū­pes­čio mirš­tan­čių ma­mų, Vy­tau­to mor­ge – mi­ru­sių­jų ka­ra­lys­tė“, – pri­si­me­na Re­gi­na.

Vis dėl­to iki še­še­rių me­tų sū­nų ves­da­vo­si kar­tu į dar­bą. Pu­sę die­nos vai­kas pra­si­dė­da­vo sa­ni­ta­rui ant ke­lių, ki­tą pu­sę pra­vaikš­čio­da­vo li­go­ni­nė­je, skai­čiuo­da­mas laip­tus, švirkš­tus ir li­go­nius.

Re­gi­na pa­sa­ko­jo, kad iki pat 16 me­tų sū­nus sa­vo no­ru daž­nai lan­ky­da­vo­si jų dar­be. Pas­ku­ti­niuo­sius dve­jus me­tus iki pil­na­me­tys­tės net rei­kė­da­vo jį iš­krapš­tyti iš li­go­ni­nės. Ma­ty­da­mas, kaip dir­ba tė­vai, nu­spren­dė ruoš­tis me­di­ci­nos stu­di­joms.

REKLAMA

Gy­vy­bės lai­ki­nu­mas

Per die­ną Vy­tau­tui ten­ka at­lik­ti ma­žiau­siai ke­tu­ris skro­di­mus ir iš­sa­mias ana­li­zes.

„Sken­duo­liai, sa­vi­žu­džiai, eismo įvy­kiuo­se stip­riai su­ža­lo­ti žmo­nės, ku­riuos sun­kiai at­pa­žįs­ta pa­tys ar­ti­mie­ji – ne­ga­li ne­pa­lik­ti pėd­sa­ko. Pra­dė­jęs dirb­ti net ne­no­rė­da­mas įsi­min­da­vau vi­sų at­vež­tų­jų į mor­gą vei­dų bruo­žus“, – pa­sa­ko­jo pa­to­lo­gas.

Daž­niau­siai ki­ti su mir­ti­mi su­si­du­ria tik ne­te­kę ar­ti­mo žmo­gaus.

„Pa­bai­ga yra tik pa­bai­ga. Mi­rus žmo­gui, nė­ra jo­kios ma­gi­jos, tik yran­čio kū­no kva­pas, lai­do­ji­mo rū­pes­čiai ir ne­nu­mal­do­mas skaus­mas“,– ra­miu to­nu iš­ta­rė Vy­tau­tas.

Me­di­kai, gy­ven­da­mi ne­va krikš­čio­niš­ko­je, bend­ruo­me­nė­je daž­nai gir­di, kad mi­ru­sy­sis išeis į ge­res­nį pa­sau­lį, ku­ria­me už ge­rus dar­bus jam vis­kas bus at­ly­gin­ta, ta­čiau rea­ly­bė yra pa­pras­ta – ka­po duo­bė.

„Kar­tais taip ir no­ri­si pa­bū­ti tais be­šir­džiais, ku­rie ati­temp­tų žmo­nes į li­go­ni­nę, pa­ro­dy­tų mi­ru­siuo­sius, ku­rių kū­nai yra tra­giš­kai su­dar­ky­ti“,– sa­kė Re­gi­na.

Bran­di po­ra ma­no, kad vi­suo­me­nę rei­kia su­pur­ty­ti. Pri­min­ti, kad rei­kia mei­lę ro­dy­ti ne per­kant bran­giau­sius vai­ni­kus ir sta­tant pra­ban­gius pa­mink­lus ka­pi­nė­se, o pa­do­va­no­jant gy­va­jam po gė­lės žie­dą kas­dien.

„Jei vie­nas ki­tam skir­tu­me bent treč­da­lį dė­me­sio, ku­rį ski­riame my­li­mam žmo­gui šar­vo­ji­mo sa­lė­je, iš­mok­tu­mė­me į mir­tį rea­guo­ti kaip į neiš­ven­gia­my­bę, o ne kaip į sa­vęs gai­les­čio iš­raiš­ką dėl to, kad ar­ti­mie­siems ne­sky­rė­me pa­kan­ka­mai dė­me­sio“, – sam­pro­tau­ja ana­to­mas.

REKLAMA

Vy­ras pa­sa­ko­jo, kad il­gai­niui į žmo­gaus kū­ną imi žiū­rė­ti kaip į itin ver­tin­gą bei tra­pią va­zą, ku­ri bet ku­riuo mo­men­tu ga­li su­duž­ti ar bū­ti su­dau­žy­ta ki­tų ir bū­tent dirb­da­mas dar­bą, kur prieš akis gy­ve­ni­mas bai­gia­si, iš vi­sų jė­gų sten­gie­si kib­tis į jį pa­ts.

„Pa­ti šei­mos są­vo­ka yra gy­vy­bė, ku­ria rei­kia rū­pin­tis. Tik skir­da­mi pa­kan­ka­mai dė­me­sio tuo me­tu, kol ji yra – iš­veng­si­me ne­pla­nuo­tos san­ty­kių mir­ties“, – to­kią diag­no­zę kons­ta­tuo­ja Vy­tau­tas ir Re­gi­na.

Vaida DAIGINAITĖ

zigmas
2012-07-28 20:41:14
Vytai geriau papasakok kiek jaunu moteru ten esi padares kai lieki vienas
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
adoma 2012-07-29 22:55:30
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kartu isgyventi tiek metu - Dievo dovana   ATSAKYTI
faina 2012-07-29 09:58:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nu, va ir as persigalvojau del studiju krypties. vohohohoho.   ATSAKYTI
nu jo"_") 2012-07-29 00:06:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Makijažą daro daktaras ir bapkes už jį pasiima esmines:)Nelojalus ir gobšus sanitaras net nedirbs su gydytoju,kuriam nepatinka ir nesidalina pelnu:))))   ATSAKYTI
Sanitarams morge 2012-07-29 00:03:54
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
yra didelis konkursas,nes labai pelninga vieta:)   ATSAKYTI
tikra tiesa 2012-07-28 23:36:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
zmogaus kunas tikrai vertingas, kam inkstas, kam kepenys, kam dar kas nors ir viskas uz nemazas babkes.   ATSAKYTI
Šlykštu 2012-07-28 23:04:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
skaityti kai kuriuos komentarus, eikit ir padirbkite nors sanitarais, kad taip ten gerai. Nepamirškite, kad tokių paslaugų prireiks Jūsų tėvams, jums ir vaikams.   ATSAKYTI
žinau 2012-07-28 22:18:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
...beje, patologoanatomas...O aprengia ne gydytojas, o sanitaras...   ATSAKYTI
ne veltui medikas 2012-07-28 21:09:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
atkreipė dėmesį į "žuvusius auto įvykiuose".:)Tai-didžiausią pelną nešantys klientai.Žuvusio artimieji trokšta ,kad grabe jis būtų vėl toks,kaip gyvenime buvo....Ir sumokės artimieji tiek daug,kiek tik reikės,kad galėtų atpažinti savo kraujo giminę.:)   ATSAKYTI
Patanatomas 2012-07-28 21:06:30
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
yra nepaprastai vertingas specialistas.Šalia oficialių pareigų ir oficialaus atlygio,jis gauna už mirusių papuošimą-pudravimą,makijažą,aprengimą ir paguldymą graban.:)Po kokį tūkstantį kasdien parsineša medikas poliubomu:)O kur dar iškvietimai į vietą?   ATSAKYTI
Medikas-sąnarių hirurgas 2012-07-28 20:59:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Per dieną atlieka kelias operacijas,,už kurias gauna po 200-300 lt.Plius-oficialus atlyginimas.Per mėnesį toks medikas susirenka po 20 000 lt.Visai neblogai.   ATSAKYTI
taip 2012-07-28 20:48:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Liudnas,bet teisingas straipsnis. Esu medike,man tos nuotaikos pazistamos...   ATSAKYTI
zigmas 2012-07-28 20:41:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Vytai geriau papasakok kiek jaunu moteru ten esi padares kai lieki vienas   ATSAKYTI

Top Video

Kosinčia keleive pasiskundęs autobuso vairuotojas po savaitės mirė nuo koronaviruso
DABAR RODOMA
Kosinčia keleive pasiskundęs autobuso vairuotojas po savaitės mirė nuo koronaviruso
DABAR RODOMA
Farai. Tokio veikėjo „Farai“ jau seniai nefiksavo: epizodas virto tikra tragikomedija
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Profesorius Kasiulevičius įvardijo Lietuvos ir pasaulio galimus scenarijus dėl koronaviruso
DABAR RODOMA
Nepaprasta prieglaudoje gyvenančio keturkojo istorija: visus pasitinka su šypsena
DABAR RODOMA
Sunku patikėti: išsitraukė kamerą pamačius, kaip moteris pilasi kurą
DABAR RODOMA
Farai. „Farų“ operatorius tapo neblaivaus taksisto įniršio taikiniu: tokio protrūkio nesitikėjo
DABAR RODOMA
Moterys parduotuvėje susimušė dėl tualetinio popieriaus: pamatykite vaizdo įrašą
DABAR RODOMA
Užfiksuotas smurto protrūkis vienoje Lietuvos mokykloje
DABAR RODOMA
Farai. Pamatę, kas po avarijos liko iš BMW, pareigūnai liko priblokšti: išgirdo fantastinę istoriją
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Vaikų teisės su tarnybomis laužėsi į butą: mama ir dukra laukė susigūžusios
REKLAMA
M. Markle plaukų stilistas pasakė, kad plaukus susitvarkyti namuose (tv3.lt fotomontažas)
Meghan Markle plaukų stilistas pasidalino geriausiais savo patarimais, kaip būnant namuose savarankiškai tvarkytis šukuoseną, rašoma dailymail.co.uk. George Northwoodas (41) ...
Tualetas (nuotr. 123rf.com)
Kad ir kaip nemalonu, verta žinoti būdus, kaip atsikratyti viduriavimo. Tai gali vieną dieną praversti, be to, tai padarysite labai greitai! Yra 5 natūralios priemonės, kurios ...
Rankų plovimas (nuotr. Shutterstock.com)
Tvarkytis namuose šiuo karantino laikotarpiu gali tekti ženkliai daugiau nei įprastai, todėl ir turimo valymo reikmenų kiekio gali nebeužtekti. Jeigu nenorite laukti, kol ...
Krūtinė (nuotr. 123rf.com)
Niekas nebeatsimena, kada prasidėjo diskusijos dėl to, ar reikia nešioti liemenėlę, ar ne. Nors jausmas po ilgos dienos vakare nusiėmus liemenėlę yra neprilygstamas, bet kitą ...
Patinusios kojos (nuotr. Shutterstock.com)
Patinusios pėdos yra labai dažna problema, taip pat labai nemaloni. Kaupiantis didesniam skysčio kiekiui poodiniuose audiniuose, atsiranda kojų patinimas. To priežastimi gali ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų