KONKURSO TAISYKLĖS

 

1. Pagrindinės nuostatos:

1.1. Konkurso organizatorius (toliau – Organizatorius): UAB All Media Digital (juridinio asmens kodas: 304903117; adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: [email protected] organizuoja ir vykdo internetinį Žaidimą;

1.2. Konkurso rėmėjas (toliau – Rėmėjas): UAB „ACC Distribution“, 

1.3. Konkurso laimėtojai renkami kas mėnesį.

2. Konkurso taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Konkurso organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo, laimėtojų atrinkimo bei prizų įteikimo tvarką.  

 

REIKALAVIMAI DALYVIAMS

 

1. Dalyviai, kurie nori varžytis dėl Konkurso prizo, savo noru dalyvavo www.tv3.lt portale esančiame konkurse, atsiuntė aprašytą naujieną. Konkurso Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini laimėtojų paskelbimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Konkurso Dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės varžytis dėl prizo.

2. Dalyvių amžius neribojamas. Nepilnametis asmuo, dalyvaudamas Konkurse, apie dalyvavimą privalo informuoti tėvus (įtėvius, globėjus) ir juos supažindinti su Žaidimo Taisyklėmis bei gauti jų sutikimą dalyvauti.

3. Laimėjimo atveju, nepilnamečio Dalyvio laimėtą prizą atsiima tėvai (įtėviai, globėjai).

4. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Konkurse, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 

5. Konkurso Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

6. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Konkurso Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Konkurso bet kurį Dalyvį, dėl kurio nesąžiningumo dalyvaujant Konkurse ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.) ir kilus kitų įtarimų.

  

 

KONKURSO EIGA 

 

1. Dalyvauti Konkurse galite apsilankę www.tv3.lt portale esančiame „Įkelk“ polapyje, aprašius naujieną ir įvedus savo kontaktinius duomenis. Konkurse dalyvauti galima neribotą kiekį kartų. 

2. Konkurso Laimėtojai renkami atsitiktine tvarka.

3. Prizų laimėtojų paskelbimas numatomas kiekvieno mėnesio pabaigoje www.tv3.lt portale. 

4. Prizų atsiėmimas ar pristatymas – per du menėsius nuo laimėjimo paskelbimo.

5. Konkurso laimėtojai skelbiami polapyje “Įkelk”  www.tv3.lt tinklalapyje. Su laimėtojais bus susisiekta asmeniškai bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos. Konkurso Dalyviai, laimėję prizą, sutinka pateikti savo adresą Organizatoriui ir Rėmėjui dėl prizo įteikimo. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą informaciją apie prizo atsiėmimo sąlygas per 36 val. po laimėjimo paskelbimo, laimėtojas praranda teisę į prizą.

6. Visi Konkurso Dalyviai sutinka, kad laimėjimo atveju jų vardai bus skelbiami www.tv3.lt portale.

7. Konkurso Rėmėjas rūpinasi Prizo siuntimu arba perduoda Prizą Organizatoriui, kuris rūpinasi Prizų pristatymu.

 

PRIZAI 

 

1. Konkurse bus galima laimėti Žaidimo Rėmėjo įsteigtus prizus (toliau – Prizas):

1.1. 3 vnt. BISSELL SmartClean Advanced siurbliai;

2. Žaidimo Prizas į piniginį ekvivalentą ar kitus daiktus nekeičiamas.

3. Prizų spalva gali skirtis nuo pateiktos vizuale.

4. Žaidimo Prizą steigia ir už jį atsako Žaidimo Rėmėjas. 

 

ASMENS DUOMENYS

 

1. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected]

2. Dalyvis duomenis privalo pateikti konktaktus pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės identifikuoti Konkurso laimėtojo bei pateikti prizo.

3. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.

4. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.

2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės laimėtojas neatsako į asmeninę žinutę dėl Prizo laimėjimo ir iki nurodyto termino nepateikia savo asmens duomenų, reikalingų prizo pristatymui. 

4. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.

5. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.

6. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.

7. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje www.tv3.lt.

 

Į viršų