s laidojimas

Vėlinių tradicijos: nuo pagonybės laikų iki krikščioniškojo tikėjimo
Vėlinių tradicijos: nuo pagonybės laikų iki krikščioniškojo tikėjimo (3) 2012.10.29 23:55 Lapk­ri­čio 1-ąją tra­di­ciš­kai lan­ko­mi ar­ti­mų­jų ka­pai ir už­de­ga­mos žva­kės. Šiau­lių uni­ver­si­te­to ka­pe­lio­nas Ri­man­tas Prans­kai­tis sa­ko, kad ap­lan­kius ka­pus, už­de­gus žva­kę rei­kia ne­pa­mirš­ti ir su­kal­bė­ti mal­dos, ant­raip ka­pų ap­lan­ky­mas bus la­biau gė­lių dar­že­lio tvar­ky­mas, o ne ...
Į viršų