Egzaminas (2.bp.blogspot nuotr.)

Egzaminas (2.bp.blogspot nuotr.)

Ša­lies mo­kyk­lo­se vėl su­maiš­tis. Ug­dy­mo pla­nai su­da­ry­ti, o tik da­bar atė­jo ži­nia, kad uni­ver­si­te­tai nuo 2014 me­tų ke­lia aukš­tyn eg­za­mi­nų kar­te­lę. Po tiek me­tų vyk­dy­tų švie­ti­mo re­for­mų vie­ną die­ną at­si­pei­kė­ta, kad rei­kia ug­dy­ti vi­sa­pu­siš­kes­nį abi­tu­rien­tą. O mo­kyk­lų va­do­vams vėl ten­ka „ge­sin­ti gais­rus.“

Pi­ra­mi­dei ap­vers­ti

Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos bend­ro­jo priė­mi­mo sa­ly­gos 2014 me­tams pa­skelb­tos jau moks­lo me­tams pra­si­dė­jus.

Da­bar­ti­niams vie­nuo­lik­to­kams, ku­rie 2014 me­tais sieks uni­ver­si­te­ti­nių vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų stu­di­jų, bus bū­ti­na iš­lai­ky­ti pen­kis vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus. At­si­ran­da už­sie­nio kal­bos slenks­tis, ku­rio neį­vei­kus du­rys į uni­ver­si­te­tus neat­si­vers.

Šiau­lių mies­to mo­kyk­lų va­do­vai, mo­ky­to­jai, moks­lei­vių at­sto­vai praė­ju­sią sa­vai­tę nau­jos tvar­kos ar­gu­men­tus iš­gir­do iš švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ro Vai­do Ba­cio, mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tės Jur­gos Za­chars­kie­nės.

Vie­nas svar­biau­sių ar­gu­men­tų – rei­kia plės­ti „siau­rus rė­mus“, į ku­riuos pro­fi­lia­vi­mu yra „įsta­ty­ti“ abi­tu­rien­tai. Rei­kia ug­dy­ti „pla­tes­nių kom­pe­ten­ci­jų“ abi­tu­rien­tus. Taip jiems at­si­vers ir di­des­nis pa­si­rin­ki­mas.

Da­bar ne­pa­te­kę į vie­ną stu­di­jų pro­gra­mą ar pri­trū­kę ba­lų vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mai vie­tai, ne­ga­li rink­tis ki­tos sri­ties stu­di­jų, trūks­ta mo­ko­mų da­ly­kų.

Anot V. Ba­cio, šie­met į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas neįs­to­jo abi­tu­rien­tai su 19 ba­lų (me­di­ci­nos stu­di­jų pro­gra­mo­se), o įsto­jo ir su 5 ba­lais.

Vi­ce­mi­nist­ro tei­gi­mu, yra stu­di­jų pro­gra­mų, ku­rio­se nu­by­ra 40 pro­cen­tų įsto­ju­sių: „Tai gal ne­rei­kia nė at­ver­ti tų du­rų, kad pa­skui ne­rei­kė­tų stu­den­tų iš­pra­šy­ti“.

Jis ne­slė­pė, jog aukš­tes­niais moks­lų slenks­čiais ti­ki­ma­si „ap­vers­ti pi­ra­mi­dę“. Da­bar „vi­si ei­na į uni­ver­si­te­tus“, ir kra­to­si pro­fe­si­nių mo­kyk­lų.

„Vien su tei­si­nin­kais, eko­no­mis­tais ir va­dy­bi­nin­kais ge­ro­vės vals­ty­bės ne­su­kur­si­me, – tei­gė V. Ba­cys. – Rei­kia ir rei­kės dai­li­džių, ir au­to­re­mon­ti­nin­kų. Da­ni­jo­je aukš­ta­sis moks­las ne­mo­ka­mas, nes ten pa­ti pres­ti­žiš­kiau­sia pro­fe­si­ja – kir­pė­jo. To­dėl da­nai ir ieš­ko stu­den­tų sve­tur.“

Vi­ce­mi­nist­ras pa­brė­žė, jog bran­dos ates­ta­tui gau­ti, kaip iki šiol, už­ten­ka dvie­jų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų. Nau­jo­ji tvar­ka lie­čia tik pre­ten­duo­jan­čius į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas uni­ver­si­te­ti­nes ba­ka­lau­ro stu­di­jas.

Li­tua­nis­tai grįš prie fi­zi­kos?

Vie­nuo­lik­to­kai jau yra pa­si­rin­kę. Mo­kyk­los in­di­vi­dua­lius ug­dy­mo pla­nus su­da­rė, da­bar juos ne vie­nam moks­lei­viui rei­kės keis­ti.

Be to, hu­ma­ni­ta­rams dėl kon­kur­si­nio ba­lo pri­reiks ma­te­ma­ti­kos, fi­zi­kos ar tech­no­lo­gi­jų, gam­tos moks­lus krem­tan­tiems – hu­ma­ni­ta­ri­nių da­ly­kų ar me­nų, o me­nų – tech­no­lo­gi­jų ar gam­tos moks­lų.

Skaityti komentarus 16 Parašyk komentarą


  Moksleiviai

  Renginys (nuotr. Igno Jurkyno)
  „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ suvienijo jėgas prieš patyčias 2015.03.31 16:53 „Vaikų linijos“ inicijuota šeštoji „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, vykusi kovo 23-29 dienomis, sutelkė vaikų ir suaugusiųjų, žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės dėmesį į patyčių problemą. Prie iniciatyvos tūkstančiais renginių ir veiklų prisidėjo per 1100 šalies ugdymo įstaigų, spręsti patyčių problemą kvietė „Veiksmo ...
  Dainius Pavalkis (nuotr. Balsas.lt/Ruslano Kondratjevo)
  D. Pavalkis: mokslas deda pamatus gerovės visuomenei 2015.03.30 21:01  Mokslininkai analizuos mūsų visuomenės reikmes ir siūlys būdus, kaip galima sukurti visoms socialinėms grupėms palankią aplinką. Tokio tikslo sieks švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio patvirtinta nacionalinė mokslo programa „Gerovės visuomenė“. „Nacionalinės mokslo programos – tai galimybė valstybės ...
  Egzaminas (nuotr. Alloverpress.ee)
  Šiemet brandos egzaminus laikys tūkstančiu jaunuolių mažiau 2015.03.27 16:45 Šiais metais prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 37 tūkst. 279 kandidatai, tai yra 1283 jaunuoliais mažiau negu praėjusiaisiais metais. Vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,42 egzamino, pranešė Nacionalinis egzaminų centras. Privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą ...
  Jaunimas apie patyčių problemą kalba dažniau
  „Jaunimo linija“: jaunimas apie patyčių problemą kalba dažniau 2015.03.27 16:10 Lietuvos jaunimas dažniau nei anksčiau kalba apie patyčių problemą ir kreipiasi pagalbos. Pernai „Jaunimo linija“ sulaukė 21 proc. daugiau skambučių ir laiškų dėl patyčių problemos negu 2013 m. Per dieną dėl patyčių į šią emocinės paramos tarnybą kreipiamasi vidutiniškai 4 kartus. „Dažniausiai jauni žmonės kreipiasi į mus ...
  Mokiniai (nuotr. Alloverpress.ee)
  Po pokalbių su moksleiviais – naujos verslo idėjos 2015.03.25 09:34  Šiuolaikinis verslas domisi ne tik dabartinių klientų poreikiais – norėdamos užsitikrinti spartų verslo tobulėjimą ir konkurencinį pranašumą įmonės vis dažniau domisi ir poreikiais tų žmonių, kurie klientais taps dar tik po 5 ar daugiau metų.
  Jaunimas (nuotr. Audriaus Bagdono/Fotodiena)
  Jaunimo veikloms stiprinti skiriama beveik 87 tūkstančiai eurų 2015.03.24 09:45  Siekdama kuo efektyviau įgyvendinti šiais metais patvirtintą Regioninės jaunimo politikos stiprinimo veiksmų planą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia du naujus konkursus jaunimo iniciatyvoms ir bendradarbiavimui stiprinti. Abiejų konkursų įgyvendinimui skirti 86 886 EUR.
  Knygos (nuotr. facebook.com)
  Paaiškėjo pirmojo Lietuvoje paauglių ir jaunimo literatūros konkurso finalininkai 2015.03.24 09:40  Pernai Lietuvoje pirmą kartą paskelbtas paauglių ir jaunimo literatūros konkursas, kuriuo siekta atrasti naujų autorių, atkreipti lietuvių rašytojų dėmesį į jaunesnių skaitytojų grupes, o paauglius skatinti skaityti lietuvių autorių kūrybą. Konkursą inicijavusi leidykla „Alma littera“ sulaukė 26originalių ...
  Ryškiaspalviai „Gay Pride“ parado Niujorke dalyviai (nuotr. SCANPIX)
  Nepatogi tiesa: mokyklos be tolerancijos kitoniškumui (1) 2015.03.23 19:35 Patyčios Lietuvoje klesti. Apie jas diskutuojame daug, akcijomis ir iniciatyvomis stengiamės šviesti visuomenę, ypač jaunuolius, kad patyčios žeidžia, žlugdo, žudo. Tačiau apie vieną patyčias patiriančią grupę išties kalbama mažai, o gal ir visai nekalbama. Tai LGBT (lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai) ...
  SMM viceministras Rimantas Vaitkus ir LVK prezidentas Valdas Sutkus (nuotr. Organizatorių)
  Švietimo ir mokslo viceministras: privačios aukštosios mokyklos turi atrasti savo nišą 2015.03.23 15:46  Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, nevalstybinės aukštosios mokyklos turi atitikti tuos pačius kokybės reikalavimus, yra vertinamos pagal tuos pačius kriterijus ir tų pačių institucijų kaip ir valstybinės mokyklos. Privačios mokyklos rengia specialistus tai pačiai darbo rinkai, net pagal valstybinėse ...
  Mergina (nuotr. Gamintojo)
  Pusė milijono vaikų galėtų augti be patyčių 2015.03.23 15:40  Visoje Lietuvoje šiandien prasidėjus „Vaikų linijos“ organizuojamai akcijai „Veiksmo savaitė be patyčių“, politiko Liutauro Kazlavicko iniciatyva vyko spaudos konferencija „BE PATYČIŲ 2015: visuomenė gali išspręsti patyčių problemą“. Pristatydami šeštą kartą vykdomą iniciatyvą, konferencijos dalyviai kalbėjosi ...
  Moksleiviai (nuotr. Gamintojo)
  Seimas siūlo išbandyti klasės krepšelio metodiką (1) 2015.03.19 14:04 Seimas ketvirtadienį priėmė nutarimą, kuriuo siūloma keliose savivaldybėse nuo rugsėjo išbandyti klasės krepšelio mokyklų finansavimo tvarką. Nutarimas priimtas 69 Seimo nariams balsavus už, penkiems prieš ir 13 susilaikius. Juo Vyriausybei siūloma iki gegužės sudaryti darbo grupę parengti naujam mokyklų finansavimo ...
  Vilniaus gatvė (nuotr. S. Vilimaitės / „Balsas.lt“)
  Gatvės apklausa: ilgesni mokslo metai – smerktina ar sveikintina? 2015.03.18 14:30 Sandra Vilimaitė, Miglė Kriaučiūnaitė Švietimo ir mokslo ministerija bei pedagogų bendruomenės pradėjo diskusijas apie galimybę pailginti mokslo metus bendrojo ugdymo įstaigose. Jeigu ši pataisa būtų priimta, mokslo metai būtų pratęsti 10 dienų. Ką apie tokį galimą visuomenės švietėjų sprendimą mano vilniečiai? „Ne, ...
   (nuotr. LNK)
  Tėvai reikalauja grąžinti išmokas už vaikus visoms šeimoms 2015.03.18 11:51 Tėvai internetu platinamoje peticijoje reikalauja atkurti prieš krizę galiojusią išmokų vaikams tvarką. Iki krizės teisę į vadinamuosius vaiko pinigus turėjo kiekvienas vaikas iki 18-kos metų, neatsižvelgiant į šeimos pajamas. Pasak Aktyvių mamų sambūrio atstovės Rasos Žemaitės, išmokos vaikams yra viena iš šeimų ...
  Mokytojas (nuotr. „Fotodiena.lt“)
  ŠMM atstovas: mokyklų vadovai – geri ūkvedžiai, bet ne mokymo lyderiai Vaikai piktnaudžiauja nuolaidžiavimu(1) 2015.03.18 07:01 Dauguma Lietuvos mokyklų vadovų yra geri ūkvedžiai, bet jiems dar toli iki mokymo lyderių, sako Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriaus Aidas Aldauskas. Jo teigimu, konfliktai mokyklose galėtų būti sprendžiami daug efektyviau ir nepasiekti teismų. „Dauguma ...
  Visai paprastas vaikų netolerancijos sprendimas (nuotr. Organizatorių)
  Visai paprastas vaikų netolerancijos sprendimas 2015.03.17 14:22  Patyčios, nesupratimas ir tolerancijos stoka mūsų mokyklose – viena didžiausių problemų. Specialistų patarimas – skirti daugiau dėmesio neformaliam vaikų ugdymui. Jei manote, kad savo vaikams tai gali leisti tik pasiturintys tėveliai, klystate. Užsiėmimus ir įvairias veiklas po pamokų siūlo mokyklos, jaunimo ir ...
  Į mokyklą (nuotr. Fotodiena.lt/Dmitrijaus Radlinsko)
  Seimas ėmėsi siūlymo išbandyti klasės krepšelio metodiką 2015.03.17 13:22  Seimas ėmėsi nutarimo projekto, kuriuo siūloma keliose savivaldybėse nuo rugsėjo išbandyti kitokią - nebe mokinio, o klasės krepšelio - mokyklų finansavimo tvarką.
  (nuotr. Fotodiena.lt/Audriaus Bagdono)
  Tęsiasi ES jaunųjų mokslininkų konkursas 2015.03.12 12:14 Kovo 13 dieną 10 val. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre prasidės Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo antrasis turas. Pirmajam konkurso turui darbus pateikė 100 mokinių. Iš pateiktų darbų komisija atrinko 45, kuriuos jų autoriai antrajame ture pristatys stendiniais pranešimais. ...
  Klasė (nuotr. Balsas.lt/Ruslano Kondratjevo)
  Darbo partija siūlo atsisakyti mokinio krepšelio sistemos 2015.03.09 14:35 Darbo partija siūlo atsisakyti mokinio krepšelio. Šiuos planus Darbo partijos pirmininkė Loreta Graužinienė ketina artimiausiu metu pristatyti koalicijos partneriams. Darbiečiai siūlo vietoje mokinio krepšelio įvesti vadinamuosius klasės komplektus, kai finansavimas skiriamas ne kiekvienam mokiniui atskirai, o visai ...
  Mokiniai („Fotodiena.lt“ / Audriaus Bagdono nuotr. ) (nuotr. „Balsas.lt“)
  Ilgesni mokslo metai – gyva bėda (5) 2015.03.09 13:27  Ramunė Dambrauskaitė Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) vėl siekia ne visiems suprantamų naujovių – parengtame projekte siūloma, kad 2015–2016 mokslo metai mokiniams baigtųsi birželio 10 dieną, 2016–2017 mokslo metai – birželio 16 dieną. Dabar mokslo metų trukmė nesikeičia: 6–11 klasių mokiniai mokosi iki ...
  Kaune prasideda Studijų savaitės renginiai (nuotr. organizatorių)
  Kaune prasideda Studijų savaitės renginiai 2015.03.09 13:01  „Studijų savaitė 2015“, sukviečianti miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8–12 klasių mokinius, Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje (Gimnazijos g. 3) šiemet vyks penktą kartą. Šis renginys – tai puiki galimybė pasianalizuoti savo poreikius ir galimybes, atlikti gebėjimų, studijų srities, profesijos ...
  Penktadienis, 2015 m. spalio 9 d.
  Alytus
  +2
  -
  Kaunas
  +3
  -
  Vilnius
  +2
  -
  Panevėžys
  +1
  -
  Klaipėda
  +1
  -
  Šiauliai
  +3
  -
  Utena
  +2
  -

  Vilnius

  Giedra
  +2
  Giedra
  Toks jausmas lyg būtų 0