Egzaminas (2.bp.blogspot nuotr.)

Egzaminas (2.bp.blogspot nuotr.)

Ša­lies mo­kyk­lo­se vėl su­maiš­tis. Ug­dy­mo pla­nai su­da­ry­ti, o tik da­bar atė­jo ži­nia, kad uni­ver­si­te­tai nuo 2014 me­tų ke­lia aukš­tyn eg­za­mi­nų kar­te­lę. Po tiek me­tų vyk­dy­tų švie­ti­mo re­for­mų vie­ną die­ną at­si­pei­kė­ta, kad rei­kia ug­dy­ti vi­sa­pu­siš­kes­nį abi­tu­rien­tą. O mo­kyk­lų va­do­vams vėl ten­ka „ge­sin­ti gais­rus.“

Pi­ra­mi­dei ap­vers­ti

Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos bend­ro­jo priė­mi­mo sa­ly­gos 2014 me­tams pa­skelb­tos jau moks­lo me­tams pra­si­dė­jus.

Da­bar­ti­niams vie­nuo­lik­to­kams, ku­rie 2014 me­tais sieks uni­ver­si­te­ti­nių vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų stu­di­jų, bus bū­ti­na iš­lai­ky­ti pen­kis vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus. At­si­ran­da už­sie­nio kal­bos slenks­tis, ku­rio neį­vei­kus du­rys į uni­ver­si­te­tus neat­si­vers.

Šiau­lių mies­to mo­kyk­lų va­do­vai, mo­ky­to­jai, moks­lei­vių at­sto­vai praė­ju­sią sa­vai­tę nau­jos tvar­kos ar­gu­men­tus iš­gir­do iš švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ro Vai­do Ba­cio, mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tės Jur­gos Za­chars­kie­nės.

Vie­nas svar­biau­sių ar­gu­men­tų – rei­kia plės­ti „siau­rus rė­mus“, į ku­riuos pro­fi­lia­vi­mu yra „įsta­ty­ti“ abi­tu­rien­tai. Rei­kia ug­dy­ti „pla­tes­nių kom­pe­ten­ci­jų“ abi­tu­rien­tus. Taip jiems at­si­vers ir di­des­nis pa­si­rin­ki­mas.

Da­bar ne­pa­te­kę į vie­ną stu­di­jų pro­gra­mą ar pri­trū­kę ba­lų vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mai vie­tai, ne­ga­li rink­tis ki­tos sri­ties stu­di­jų, trūks­ta mo­ko­mų da­ly­kų.

Anot V. Ba­cio, šie­met į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas neįs­to­jo abi­tu­rien­tai su 19 ba­lų (me­di­ci­nos stu­di­jų pro­gra­mo­se), o įsto­jo ir su 5 ba­lais.

Vi­ce­mi­nist­ro tei­gi­mu, yra stu­di­jų pro­gra­mų, ku­rio­se nu­by­ra 40 pro­cen­tų įsto­ju­sių: „Tai gal ne­rei­kia nė at­ver­ti tų du­rų, kad pa­skui ne­rei­kė­tų stu­den­tų iš­pra­šy­ti“.

Jis ne­slė­pė, jog aukš­tes­niais moks­lų slenks­čiais ti­ki­ma­si „ap­vers­ti pi­ra­mi­dę“. Da­bar „vi­si ei­na į uni­ver­si­te­tus“, ir kra­to­si pro­fe­si­nių mo­kyk­lų.

„Vien su tei­si­nin­kais, eko­no­mis­tais ir va­dy­bi­nin­kais ge­ro­vės vals­ty­bės ne­su­kur­si­me, – tei­gė V. Ba­cys. – Rei­kia ir rei­kės dai­li­džių, ir au­to­re­mon­ti­nin­kų. Da­ni­jo­je aukš­ta­sis moks­las ne­mo­ka­mas, nes ten pa­ti pres­ti­žiš­kiau­sia pro­fe­si­ja – kir­pė­jo. To­dėl da­nai ir ieš­ko stu­den­tų sve­tur.“

Vi­ce­mi­nist­ras pa­brė­žė, jog bran­dos ates­ta­tui gau­ti, kaip iki šiol, už­ten­ka dvie­jų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų. Nau­jo­ji tvar­ka lie­čia tik pre­ten­duo­jan­čius į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas uni­ver­si­te­ti­nes ba­ka­lau­ro stu­di­jas.

Li­tua­nis­tai grįš prie fi­zi­kos?

Vie­nuo­lik­to­kai jau yra pa­si­rin­kę. Mo­kyk­los in­di­vi­dua­lius ug­dy­mo pla­nus su­da­rė, da­bar juos ne vie­nam moks­lei­viui rei­kės keis­ti.

Be to, hu­ma­ni­ta­rams dėl kon­kur­si­nio ba­lo pri­reiks ma­te­ma­ti­kos, fi­zi­kos ar tech­no­lo­gi­jų, gam­tos moks­lus krem­tan­tiems – hu­ma­ni­ta­ri­nių da­ly­kų ar me­nų, o me­nų – tech­no­lo­gi­jų ar gam­tos moks­lų.

Pre­ten­duo­da­mi į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas stu­di­jų vie­tas abi­tu­rien­tai tu­rės iš­lai­ky­ti ke­tu­ris vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus. Įve­da­mas pri­va­lo­mas už­sie­nio kal­bos slenks­tis reiš­kia, jog rei­kės lai­ky­ti ir penk­tą­jį – už­sie­nio kal­bos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną.

Nuo 2014 me­tų uni­ver­si­te­tai priims tik to­kius abi­tu­rien­tus, ku­rie už­sie­nio kal­bos vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną iš­lai­kys ne že­mes­niu, kaip B2 ly­giu (rei­kės gau­ti dau­giau nei 40 ba­lų iš 100). B1 ly­gis – 16–40 ba­lų iš­lai­ky­tas už­sie­nio kal­bos eg­za­mi­nas at­vers tik ko­le­gi­jų du­ris.

Už­sie­nio kal­bos slenks­tis ar­gu­men­tuo­ja­mas vėl­gi pla­tes­nė­mis stu­di­jų ga­li­my­bė­mis – dėl mai­nų pro­gra­mų, dėl at­vyks­tan­čių į Lie­tu­vą už­sie­nio dės­ty­to­jų.

Pag­rin­di­nis kon­kur­si­nio ba­lo da­ly­kas bus nu­sta­to­mas uni­ver­sa­lus vi­sai stu­di­jų sri­čiai (so­cia­li­niams moks­lams, tech­no­lo­gi­jos moks­lams ir t. t.), ant­ra­sis da­ly­kas sie­ja­mas su stu­di­jų kryp­ti­mi ar ša­ka, tre­čia­sis da­ly­kas yra lie­tu­vių kal­ba ir li­te­ra­tū­ra, o ket­vir­ta­sis da­ly­kas va­di­na­mas bend­ruo­ju ir sto­jan­ty­sis jį ga­lės pa­si­rink­ti iš ke­lių da­ly­kų są­ra­šo.

2014 me­tais, anot V. Ba­cio, ket­vir­ta­sis da­ly­kas gal dar bus iš pa­si­rink­tos stu­di­juo­ti sri­ties. Bet nuo 2015 me­tų bus rei­ka­lau­ja­ma tik ki­tos sri­ties da­ly­ko.

„Mes ne­ga­li­me pa­leis­ti gam­tos ir tech­no­lo­gi­jų moks­lų, – ti­ki­no vi­ce­mi­nist­ras. – Da­bar fi­zi­kos eg­za­mi­ną per vi­są Lie­tu­vą lai­ko vos 2–3 tūks­tan­čiai abi­tu­rien­tų.“

O už­sie­nio kal­bos, iš­sky­rus ang­lų, iš vi­so nyks­ta iš mo­kyk­lų. Pran­cū­zų kal­bos vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną šie­met lai­kė vos 67 abi­tu­rien­tai, vo­kie­čių – 369.

Ma­das dik­tuo­ja uni­ver­si­te­tai

Pe­da­go­gai abe­jo­jo, ar dau­giau da­ly­kų mo­ky­da­mie­si ir dau­giau eg­za­mi­nų lai­ky­da­mi moks­lei­viai ims rink­tis ne­po­pu­lia­rias, bet rei­ka­lin­gas pro­fe­si­jas.

Mo­ki­nių at­sto­vė vie­nuo­lik­to­kė ste­bė­jo­si, kam ta­da iš vi­so rei­kia rink­tis mo­ko­muo­sius da­ly­kus, jei­gu vis­ko rei­kia mo­ky­tis.

Mo­kyk­lų va­do­vai klau­sė, ko­dėl vėl jiems ten­ka „ge­sin­ti gais­rus“. Kur anks­čiau bu­vo vi­sa mi­nis­te­ri­ja su re­for­mos in­cia­to­riais? Ko­dėl ne­ga­li­ma ati­dė­ti re­for­mos 2015 me­tams?

V. Ba­cys gy­nė­si, jog prieš au­di­to­ri­ją tu­rė­tų ne jis sto­vė­ti, o uni­ver­si­te­tų at­sto­vai. Mi­nis­te­ri­ja esą nie­kuo dė­ta. Sup­ran­tąs, kad bus su­maiš­ties, ži­no pa­ts, ką reiš­kia ug­dy­mo pla­nus per­tvar­ky­ti.

„Pats apie nau­ją tvar­ką su­ži­no­jau tik rugp­jū­tį, – tvir­ti­no vi­ce­minist­ras. – Siū­liau ati­dė­ti, bet uni­ver­si­te­tų at­sto­vai tei­gė, jog pa­tys ją įves ir tu­ri to­kią tei­sę – pa­gal uni­ver­si­te­tų au­to­no­mi­ją.“

Ma­das dik­tuo­ja Vil­niaus uni­ver­si­te­tas, Svei­ka­tos uni­ver­si­te­tas. Jau šie­met Vil­niaus uni­ver­si­te­tas ir Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas įsi­ve­dė slenks­čius – ne­priė­mė stu­den­tų, ne­su­rin­ku­sių uni­ver­si­te­to nu­sta­ty­to mi­ni­ma­laus kon­kur­si­nio ba­lo.

„Šiau­lių kraš­tui“ V. Ba­cys ne­nei­gė, jog tvar­kos ap­ra­šą tvir­ti­na mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius. Bet esą jis tik pa­ra­šą ga­li pa­dė­ti po tuo, ką nu­spren­džia uni­ver­si­te­tai.

Vi­ce­mi­nist­ro nuo­mo­ne, moks­lei­viams ne­rei­kia bai­min­tis pen­kių vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų, nes esą „Lie­tu­vo­je neį­ma­no­ma eg­za­mi­no neiš­lai­ky­ti“. Be to, jau pir­mo­jo­je se­si­jo­je uni­ver­si­te­te jiems teks lai­ky­ti še­šis eg­za­mi­nus.

Da­bar sta­tis­ti­ka yra to­kia: ga­lė­da­mi pa­si­rink­ti lai­ky­ti še­šis vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus, abi­tu­rien­tai šie­met vi­du­ti­niš­kai lai­kė 3,14 eg­za­mi­no.

KOMENTARAI:

Su­maiš­tis ir jo­kio aiš­ku­mo

Jūratė Kaščiuškienė (nuotr. Giedriaus Baranausko) (nuotr. Balsas.lt)Jūratė Kaščiuškienė (nuotr. Giedriaus Baranausko)

„Sau­lė­te­kio“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Jū­ra­tė KAŠČIUŠKIENĖ:

– Sukelta di­džiu­lė su­maiš­tis. Vėl vi­są pus­me­tį dirb­si­me su kiek­vie­nu vai­ku, tu­rė­si­me per­žiū­rė­ti in­di­vi­dua­lius ug­dy­mo pla­nus.

Tas tvar­kos ap­ra­šas dėl vi­du­ri­nio ug­dy­mo ge­riau­sių­jų ei­lės su­da­ry­mo mi­nist­ro G. Ste­po­na­vi­čiaus pa­tvir­tin­tas rugp­jū­čio 31 die­ną. Aš pa­ti apie tai su­ži­no­jau rug­sė­jo 6 die­ną, at­si­ver­tu­si „Vals­ty­bės ži­nias“. Nie­kas mū­sų nei in­for­ma­vo, nei nuo­mo­nės klau­sė. La­bai abe­jo­ju, ar čia ko­kią įta­ką tu­rė­jo aukš­to­sios mo­kyk­los.

Ką reiš­kia tas pri­va­lo­mas už­sie­nio kal­bos eg­za­mi­nas? Ra­šo­ma tik tiek, jog nu­sta­to­ma bū­ti­na są­ly­ga – ang­lų, vo­kie­čių ar pran­cū­zų kal­bos mo­kė­ji­mas. Sto­jan­tiems į uni­ver­si­te­ti­nes stu­di­jas – B2 ly­giu, o ko­le­gi­jų – B1 ly­giu. Ne­ma­tau, kad rei­kė­tų vai­kui lai­ky­ti dar kaž­ko­kį pa­pil­do­mą už­sie­nio kal­bos eg­za­mi­ną. Gal dar nau­ji do­ku­men­tai rengia­mi, apie ku­riuos mes vėl nie­ko ne­ži­no­me?

Tų pa­čių bio­lo­gų ir che­mi­kų ga­li­me ne­tek­ti, nes ne vie­nam ga­biam šiuo­se moks­luo­se vai­kui bus sun­ku įveik­ti už­sie­nio kal­bos kar­te­lę. Tai ką ren­gia­me – jau ne­be spe­cia­lis­tus, o uni­ver­sa­lus?

Skau­džiau­sia, kad nu­ken­čia vai­kai. Rin­ko­si da­ly­kus mo­ky­tis tam tik­ru ly­giu, da­bar iš nau­jo tu­ri per­sio­rien­tuo­ti.

Pa­si­ren­ka­mų­jų da­ly­kų – psi­cho­lo­gi­jos, eko­no­mi­kos – gal iš vi­so ne­be­rei­kės. Ką da­ry­si­me su pe­da­go­gais? At­lei­di­nė­si­me? Kaip dar­bo krū­vius iš­lai­ky­si­me? Apie pa­si­kei­ti­mus mo­ky­to­jus iš anks­to pri­va­lo­ma įspė­ti.

Žo­džių trūks­ta ap­sa­ky­ti, ką reiš­kia pa­ma­ty­ti to­kį do­ku­men­tą rug­sė­jo pra­džio­je. Jis neap­gal­vo­tas, o jau iš­leis­tas į vie­šu­mą. Prie nau­jos sis­te­mos rei­kia pe­rei­ti eta­pais, o ge­riau­sia – nuo 2015 me­tų.

Ko gar­siai ne­drįs­ta­ma pa­sa­ky­ti

Stasys Tumėnas (nuotr. Giedriaus Baranausko) (nuotr. Balsas.lt)Stasys Tumėnas (nuotr. Giedriaus Baranausko)

Sta­sys TU­MĖ­NAS, Šiau­lių uni­ver­si­te­to do­cen­tas:

– Ne­ži­no­my­bė ir nuo­la­ti­nės re­for­mos – to­kie yra švie­ti­mo sis­te­mos pa­ly­do­vai nuo pat 1990-ųjų me­tų. Abi­tu­rien­tai ko­ne kas­met iš­gy­ve­na bai­sin­gą kri­zę.

Kaip li­tua­nis­tas ma­tau, kas da­ro­si. Po 1990 me­tų atė­jo iš Ame­ri­kos tes­tai, o Va­ka­rų edu­ka­ci­nė­je erd­vė­je jau ki­lo dis­ku­si­jos, kad tes­tai ug­do tra­fa­re­ti­nį mąs­ty­mą, ne­ska­ti­na kū­ry­biš­ku­mo.

Bet pas mus pra­si­dė­jo in­terp­re­ta­ci­jų ra­šy­mas. Ga­li imp­ro­vi­zuo­ti kny­gos nė ne­skai­tęs. Ir tai vai­kus at­pra­ti­no nuo li­te­ra­tū­ros, nuo kny­gos skai­ty­mo.

Da­bar gar­siai ne­kal­ba­ma, bet grįž­ta­ma iš es­mės prie se­no­jo li­te­ra­tū­ri­nio ra­ši­nio. Mo­ky­to­jai skam­bi­na, klau­sia, koks jis bus? Ned­rįs­ta nie­kas pa­sa­ky­ti, jog tai bus tra­di­ci­nis ra­ši­nys, ko­kį kaž­ka­da ra­šė­me. Mo­ky­to­jai li­tua­nis­tai jau trau­kia iš rū­sių sa­vo mo­ki­nių ge­riau­sius li­te­ra­tū­ri­nius ra­ši­nius.

Grįž­ta­ma prie graikš­ko ti­po žmo­gaus. Va­ka­rų pa­sau­ly­je ei­na­ma į gy­lį, o pas mus bu­vo nuo­sta­ta, kad ne­rei­kia mo­ky­tis, ko ne­rei­kės uni­ver­si­te­te.

Da­bar ga­li bū­ti be­raš­tis ko­kio­je nors sri­ty­je, bet įsto­si į uni­ver­si­te­tą. Per pa­tran­kos šū­vį ne­bū­da­vo pri­lei­džia­mi prie uni­ver­si­te­to to­kie žmo­nės, ku­rie da­bar įsto­ja su ket­ver­tais. Tai ir uni­ver­si­te­tų men­ki­ni­mas.

To­dėl tos nau­jos tvar­kos yra dvi pu­sės. La­biau iš­pru­sę žmo­nės ateis į uni­ver­si­te­tą. Aš už tai. Juk uni­ver­si­te­tas ug­do in­te­li­gen­tą. Uni­ver­si­te­tas ne­mo­ko, o iš­mo­ko mo­ky­tis.

Bet yra pa­vo­jus. Mo­kyk­lų pro­gra­mos jau ir taip per­krau­tos, abi­tu­rien­tai gy­ve­na stre­si­nė­je si­tua­ci­jo­je, o vis dau­giau mo­ki­niui krau­na­ma, iš­ti­sai su mo­ki­niu eks­pe­ri­men­tuo­ja­ma. Po to ste­bi­mės, ko tie mo­ki­niai įsi­tem­pę, pik­ti. Stre­si­nė si­tua­ci­ja – ir mo­ky­toj­ams. Jie rug­sė­jo 1-ąją ei­da­mi į dar­bą no­ri ži­no­ti, kas ir kaip bus, bet iki pa­sku­ti­nės mi­nu­tės – ne­ži­no­my­bė.

Rūta JANKUVIENĖ

Parašyk komentarą
  Skaityti komentarus (16)
  Komentuoti

  Moksleiviai

  Renginys (nuotr. Igno Jurkyno)
  „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ suvienijo jėgas prieš patyčias 2015.03.31 16:53 „Vaikų linijos“ inicijuota šeštoji „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, vykusi kovo 23-29 dienomis, sutelkė vaikų ir suaugusiųjų, žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės dėmesį į patyčių problemą. Prie iniciatyvos tūkstančiais renginių ir veiklų prisidėjo per 1100 šalies ugdymo įstaigų, spręsti patyčių problemą kvietė „Veiksmo ...
  Dainius Pavalkis (nuotr. Balsas.lt/Ruslano Kondratjevo)
  D. Pavalkis: mokslas deda pamatus gerovės visuomenei 2015.03.30 21:01  Mokslininkai analizuos mūsų visuomenės reikmes ir siūlys būdus, kaip galima sukurti visoms socialinėms grupėms palankią aplinką. Tokio tikslo sieks švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio patvirtinta nacionalinė mokslo programa „Gerovės visuomenė“. „Nacionalinės mokslo programos – tai galimybė valstybės ...
  Egzaminas (nuotr. Alloverpress.ee)
  Šiemet brandos egzaminus laikys tūkstančiu jaunuolių mažiau 2015.03.27 16:45 Šiais metais prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 37 tūkst. 279 kandidatai, tai yra 1283 jaunuoliais mažiau negu praėjusiaisiais metais. Vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,42 egzamino, pranešė Nacionalinis egzaminų centras. Privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą ...
  Jaunimas apie patyčių problemą kalba dažniau
  „Jaunimo linija“: jaunimas apie patyčių problemą kalba dažniau 2015.03.27 16:10 Lietuvos jaunimas dažniau nei anksčiau kalba apie patyčių problemą ir kreipiasi pagalbos. Pernai „Jaunimo linija“ sulaukė 21 proc. daugiau skambučių ir laiškų dėl patyčių problemos negu 2013 m. Per dieną dėl patyčių į šią emocinės paramos tarnybą kreipiamasi vidutiniškai 4 kartus. „Dažniausiai jauni žmonės kreipiasi į mus ...
  Mokiniai (nuotr. Alloverpress.ee)
  Po pokalbių su moksleiviais – naujos verslo idėjos 2015.03.25 09:34  Šiuolaikinis verslas domisi ne tik dabartinių klientų poreikiais – norėdamos užsitikrinti spartų verslo tobulėjimą ir konkurencinį pranašumą įmonės vis dažniau domisi ir poreikiais tų žmonių, kurie klientais taps dar tik po 5 ar daugiau metų.
  Oras Lietuvos žemėlapyje
  Ketvirtadienis, 2016 m. gegužės 26 d.
  Alytus
  +11
  -
  Kaunas
  +10
  -
  Vilnius
  +10
  -
  Panevėžys
  +9
  -
  Klaipėda
  +8
  4.5 m/s
  Šiauliai
  +9
  2.2 m/s
  Utena
  +10
  -

  Vilnius

  weather value Partly cloudy
  +10
  weather value Partly cloudy
  Toks jausmas lyg būtų +10

  Tikkurila namai


  Valiutų skaičiuoklė

  EUR

  USD

  GBP

  PLN

  Remejas1-apacia
  Oras Lietuvos žemėlapyje
  Ketvirtadienis, 2016 m. gegužės 26 d.
  Alytus
  +11
  -
  Kaunas
  +10
  -
  Vilnius
  +10
  -
  Panevėžys
  +9
  -
  Klaipėda
  +8
  4.5 m/s
  Šiauliai
  +9
  2.2 m/s
  Utena
  +10
  -

  Vilnius

  weather value Partly cloudy
  +10
  weather value Partly cloudy
  Toks jausmas lyg būtų +10
  Į viršų